رویه های ارسال سفارش

از زمان ثبت سفارش برای کارهای آماده 2 تا 3 روز کاری و برای کارهای خاص و سفارشی 4 تا 5 روز کاری ارسال می شود.